Selhání dopravní politiky českého státu

2. část Analýzy výstavby a financování dopravní infrastruktury v ČR


V ČR jakož i v ostatních státech se rozhodování o významných dopravních stavbách opírá o koncepční dokumenty, politiky a strategie. Jejich kvalita, konzistence a závaznost určuje, nakolik jsou veřejné zdroje vynakládány účelně, efektivně a hospodárně. Jelikož první část naší Analýzy ukázala, že české dálnice jsou nezvykle drahé, a tudíž trpí nějakým systémovým nedostatkem, podrobili jsme kritické analýze dopravní politiku ČR a její strategické dokumenty.

„Selhání dopravní politiky českého státu” - stáhněte si zde 2. část analýzy.


Hlavní závěry druhé části analýzy:

1) Rozhodování o výstavbě a modernizaci dopravní infrastruktury neprobíhá na základě konzistentního strategického plánu. Mezi strategickým dokumentem Dopravní politika ČR na léta 2005-2013, definujícím velmi obecné cíle, a Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury, který je pouhým seznamem plánovaných staveb, chybí logický mezičlánek. Neexistuje strategické posouzení plánovaných staveb na základě analýzy jejich dopravního, společenského a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí, neboli v současné době není zřejmé, jaké stavby jsou prioritní a z jakého důvodu. Riziko neúčelného vynaložení veřejných zdrojů je tudíž nepřiměřeně vysoké.

2) Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) je postaven na spodní hranici odhadů celkových investičních nákladů a horní hranici odhadů příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. HVDI tudíž nezodpovědným způsobem zvyšuje riziko celkového nedostatku finančních zdrojů při současné vysoké rozestavěnosti.

Přílohy - strategické a doprovodné dokumenty dopravní politiky ČR:

HVDI (Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury)

Výsledek mezirezortního připomínkového řízení k návrhu HVDI - obsahuje kritiku HVDI ze strany ministerstev a její ignorování ze strany MD ČR

GEPARDI (Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury) - prezentace výsledků ministerstvemVyhledávání