Zde předkládáme hlavní závěry a doporučení, které shrnují výstupy analýz o ceně českých dálnic a dopravní politice ČR.

Cena českých dálnic

Hlavní zjištění:

  • Výsledky všech komparativních studií porovnávajících cenu dálnic v ČR a v zahraničí (včetně korigovaných výsledků studií objednaných ŘSD) jednoznačně ukazují, že výrazné předražování je skutečným a závažným problémem výstavby českých dálnic.
  • ŘSD zbytečně vynakládá veřejné zdroje na zavádějící studie, jimiž klame veřejnost i politickou reprezentaci. Důvěryhodnými se ukazují být kontrolní zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, které zůstávají bez odezvy.

Navrhovaná doporučení k nápravě:

  • Pro schvalování rozpočtů a nákladů staveb nechávat zpracovat expertní nezávislé hodnocení, které posoudí oprávněnost a adekvátnost předpokládaných nákladů na dopravní stavby.
  • Zvýšit pravomoci NKÚ, aby jeho kontrolní závěry byly závazné a náprava chyb vymahatelná tak, jak je tomu například v sousedním Německu.

Dopravní politika ČR

Hlavní zjištění:

  • Rozhodování o výstavbě a modernizaci dopravní infrastruktury neprobíhá na základě konzistentního strategického plánu. Mezi strategickým dokumentem Dopravní politika ČR na léta 2005-2013, definujícím velmi obecné cíle, a Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury (HVDI), který je pouhým seznamem plánovaných staveb, chybí logický mezičlánek, který by obsahoval strategické posouzení plánovaných staveb na základě multikriteriální analýzy jejich dopravního, společenského a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí. V současné době proto není zřejmé, jaké stavby jsou prioritní a z jakého důvodu. Riziko neúčelného vynaložení veřejných zdrojů je tudíž nepřiměřeně vysoké.
  • HVDI je postaven na spodní hranici odhadů celkových investičních nákladů a horní hranici odhadů příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. Přitom se obvykle staví dráž, než se plánuje, a financí je dlouhodobě k dispozici méně, než se předpokládá. HVDI tak nezodpovědným způsobem zvyšuje riziko celkového nedostatku finančních zdrojů při současné vysoké rozestavěnosti staveb.

Navrhovaná doporučení k nápravě:

  • Dopracovat a schválit Generální plán rozvoje dopravní infrstruktury (GEPARDI) podle původního zadání. Již zpracovanou multikriteriální analýzu, tvořící nezveřejněnou přílohu 3 ke GEPARDI, doporučujeme začít používat pro posouzení důležitosti a potřebnosti plánovaných staveb a jejich vzájemné porovnání mezi sebou. Takováto multikriteriální analýza by se měla stát povinným podkladem pro tvorbu a schvalování rozpočtu SFDI.
  • Podrobně rozpracovat různé scéněře příjmů SFDI od optimálního po krizový (obdobně jako mělo být v GEPARDI) a k tomu adekvátně určit investiční priority pro nedostatkové scénáře.


Vyhledávání